Compliance Risk – Role of Corporate Secretary

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Tư, 19/06/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

12:00 chiều

Thứ Tư, 19/06/2019

Venue / Địa điểm

Hochiminh city

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price