Corporate Secretary Awareness Program

Partner: IFC, HoSE, HNX

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:30 sáng

Thứ Sáu, 01/03/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Sáu, 01/03/2019

Venue / Địa điểm

Ho Chi Minh City

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price