Internal Audit for Board Members

Partner: IFC, Deloitte, PwC

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:30 sáng

Thứ Năm, 21/03/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Sáu, 22/03/2019

Venue / Địa điểm

Hanoi

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price