Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) hiệu quả: Vai trò của Chủ tịch và Kế hoạch tiền nhiệm