Chuong trinh Kiem toan Noi bo danh cho Thanh vien Hoi dong Quan tri 2

DATE: 8:00AM – 5:00PM FRIDAY, 22/03/2019
VENUE: PHÒNG BALLROOM, TẦNG 1, PRESS CLUB, 12 LÝ ĐẠO THÀNH, QUẬN HOÀN KIẾM