VIOD và CCL ký thỏa thuận hợp tác trong dự án nghiên cứu chung