Lễ ký kết MOU giữa VIOD & SSC và Lễ trao chứng chỉ DCP tại Hà Nội