Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất

* Ảnh sự kiện được cung cấp bởi Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh