Chi trả thù lao cho HĐQT – Những thách thức ở thị trường Việt Nam

Trong lộ trình nâng cao năng lực lãnh đạo cho HĐQT, cơ chế thù lao cho HĐQT là một nội dung được quan tâm. Một cơ chế minh bạch và mức chi trả phù hợp sẽ giúp công ty thu hút và giữ được người có năng lực, đặc biệt khi nhu cầu tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập gia tăng.

Ở Việt Nam, vấn đề thù lao cho HĐQT hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là:

  • Các công ty thường chưa xây dựng và ban hành chính thức quy chế, chính sách về thù lao cho HĐQT phù hợp với hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI)/đánh giá hiệu quả hoạt động;
  • Mức thù lao thấp cho thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập;
  • Chưa có quy định rõ ràng về mức độ chi tiết trong công bố thông tin về thù lao HĐQT của các công ty đại chúng, dẫn đến thông tin được công bố không đồng nhất, khó so sánh.

 

TalentNet phối hợp cùng VIOD thực hiện thực hiện một cuộc khảo sát nhanh về Thù lao cho HĐQT vào tháng 11/2019 với sự tham gia của thành viên HĐQT đến từ 30 công ty thuộc 12 ngành nghề kinh doanh khác nhau. 60% trong số đó là các công ty niêm yết; 23% số công ty tham gia có tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng.

Kết quả của cuộc khảo sát này được trình bày tại Diễn đàn Thường niên VIOD ngày 3/12/2019. Theo đó, 90% thành viên HĐQT tham gia khảo sát cho rằng họ được trả trung bình hoặc thấp hơn so với khối lượng công việc/rủi ro mà họ phải đảm nhiệm. 56% thành viên phản hồi việc đánh giá HĐQT chỉ mang tính tham khảo, không thực sự có tác dụng khuyến khích HĐQT hoạt động hiệu quả.

 

Trong báo cáo về Kết quả bình chọn các doanh nghiệp niêm yết 2019 về nội dung Quản trị Công ty:

  • 57,2% Báo cáo thường niên công bố thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do công ty thanh toán cho từng thành viên trong HĐQT, và hoặc Ban Kiểm soát (nếu có);
  • 32,9% Tiền lương của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và thành viên quản lý điều hành khác (tối thiểu Kế toán trưởng) được thể hiện thành mục riêng, chi tiết tiền lương, thù lao cho từng người, trong Báo cáo Tài chính hàng năm của công ty và được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Tuy nhiên, quan sát từ các công ty đánh giá, phần lớn không công bố chi tiết và rõ từng khoản thù lao, lợi ích khác và chi phí do công ty thanh toán cho từng thành viên trong HĐQT và (hoặc) BKS mà thường chỉ công bố số tổng thù lao của từng thành viên. Hầu hết công ty chỉ công bố con số thù lao tổng của thành viên HĐQT và BKS; và đối với thông tin lương của Ban Giám Đốc/ Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác hầu hết chỉ thể hiện mỗi số tổng thu nhập của cả Ban Giám Đốc và gần như không báo cáo tại ĐHĐCĐ. Cũng vì lý do này mà điểm số đạt được của DN trong các phạm vi công bố thông tin thù lao thường rất thấp. Tỉ lệ các DN đạt yêu cầu công bố thông tin hoàn chỉnh về thù lao HĐQT và BKS chỉ ở mức 8.9%; và đạt yêu cầu công bố thông tin hoàn chỉnh về lương, thù lao, lợi ích khác của Ban điều hành chỉ ở mức 0.2% số DN.

Chi tiết tài liệu liên quan trình bày tại Diễn đàn thường niên VIOD.