Vai trò lãnh đạo của Hội đồng Quản trị sẵn sàng cho tương lai Châu Á

Trung tâm Phát triển Lãnh đạo sáng tạo (CCL), hợp tác với các Viện thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) các nước trong khu vực châu Á, trong đó có VIOD, vừa hoàn thành dự án nghiên cứu về vai trò lãnh đạo của HĐQT sẵn sáng cho tương lai Châu Á (dự án BOLD 3.0). Báo cáo kết quả dự án được giới thiệu vào cuối tháng 11 năm 2019, trình bày một quan điểm toàn diện về sự phát triển của lãnh đạo cấp HĐQT trong khu vực, và bức tranh về vai trò lãnh đạo trong các HĐQT ở Châu Á trong tương lai.

Theo báo cáo này, trọng tâm của Hội đồng Quản trị ở Châu Á đang chuyển dịch từ Quản trị chặt chẽ sang vai trò Lãnh đạo Tập thể của HĐQT. Nhiều yếu tố cần được kết hợp và một lộ trình nhiều bước để xây dựng vai trò lãnh đạo tập thể của HĐQT, giống như việc xây dựng một “Ngôi nhà Quản trị”, bao gồm nền móng (tình hình doanh nghiệp, bối cảnh đất nước), các trụ cột chính (thành phần HĐQT, nhiệm vụ, năng lực, và động lực cá nhân) và văn hóa quản trị.

Báo cáo cũng tổng hợp lại ý kiến chia sẻ, quan điểm của các thành viên HĐQT tham gia khảo sát trong nghiên cứu này về cơ cấu, năng lực và xu hướng phát triển của HĐQT.

Tại Việt Nam, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm hiện tại của HĐQT thường tập trung vào chuyên môn về lĩnh vực đang hoạt động hoặc tài chính mà chưa tập trung nhiều về Quản trị Doanh nghiệp, Khả năng lãnh đạo nhân sự, kinh nghiệm quốc tế hay kinh nghiệm phát triển bền vững.

Tuy nhiên, các quản điểm quản trị cũng đang dần dần có sự thay đổi tiến bộ theo thông lệ tốt. 52% số người được hỏi nhấn mạnh rằng sự độc lập của các thành viên HĐQT là quan trọng đối với tổ chức và 41% khác cho rằng điều đó không chỉ quan trọng mà còn bắt buộc để giúp các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhóm 7% còn lại cho rằng sự độc lập của thành viên HĐQT là “có thì cũng tốt”. Các thành viên HĐQT đều cho rằng trong tương lai, sự đa dạng kỹ năng của HĐQT tại Việt Nam sẽ được cải thiện.

Chi tiết báo cáo.