IFC tăng cường hợp tác với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với COVID-19