Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành 2020

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) cùng Talentnet-Mercer chính thức khởi động “Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành 2020” tập trung vào việc khảo sát những dữ liệu liên quan đến lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ của Hội đồng Quản trị và Lãnh đạo cấp cao của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cơ chế thù lao cho HĐQT đang trở thành một nội dung được quan tâm. Một cơ chế minh bạch và mức chi trả phù hợp sẽ giúp công ty thu hút và giữ được người có năng lực, đặc biệt khi nhu cầu tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập gia tăng. Do đó, cuộc khảo sát này được thực hiện nhằm cung cấp cho các Doanh nghiệp những số liệu và thông lệ cập nhật nhất về lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của thành viên HĐQT và Cấp Lãnh đạo.

Chi tiết, vui lòng liên hệ:

• VIOD: Mr. Nguyễn Viết Thịnh – CEO – thinh.nguyen@viod.vn
• Talentnet: Ms. Vũ Thị Huyền Trang – Business Development and Services Excellence Leader – vu.t.huyen.trang@talentnet.vn