OECD công bố báo cáo về “Tương lai của Quản trị Công ty trên thị trường vốn sau cuộc khủng hoảng COVID-19”

Các thị trường vốn hoạt động tốt có thể phân bổ nguồn tài chính đáng kể cho các khoản đầu tư dài hạn sẽ đóng góp quan trọng vào việc phục hồi hậu khủng hoảng COVID-19. Các quy tắc và thông lệ quản trị công ty cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sau đại dịch, đặc biệt đối với các vấn đề như tăng cường tập trung sở hữu; quản lý rủi ro Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG); chuyển đổi số; tình trạng mất thanh khoản; chất lượng kiểm toán và quyền lợi của chủ nợ.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, OECD đã công bố báo cáo về “Tương lai của quản trị công ty trên thị trường vốn sau cuộc khủng hoảng COVID-19”. Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan dựa trên bằng chứng về những phát triển trên thị trường vốn toàn cầu trước và trong khi diễn ra cuộc khủng hoảng do COVID-19. Hơn nữa, nó cũng ghi nhận tác động của cuộc khủng hoảng đối với thị trường vốn và đưa ra các biện pháp quản trị công ty trong thời gian này. Mặc dù các tác động mang tính hệ thống của cuộc khủng hoảng đối với thị trường vốn và tác động qua lại của nó với quản trị công ty vẫn cần phải được hiểu sâu hơn nữa, báo cáo vẫn thể hiện các xu hướng có thể được sử dụng để định hình chính sách hỗ trợ phục hồi và xây dựng các thông điệp chính sách quan trọng nhằm định hướng việc rà soát bộ “Các Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD”

Các phát hiện trong báo cáo này được hỗ trợ bởi một cơ quan thuộc OECD đang giải quyết một loạt các phát triển mang tính hệ thống liên quan đến sự phục hồi và tạo nên năng lực ứng phó dài hạn. Điều này bao gồm việc đánh giá tính linh hoạt và cân đối trong quản trị công ty; xem xét nhiệm vụ, trách nhiệm của HĐQT trong các nhóm công ty; phân tích thực trạng thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp trên toàn thế giới; đánh giá sự phát triển trên thị trường vốn đại chúng và trái phiếu doanh nghiệp; và đánh giá quản trị công ty cũng như quản lý rủi ro ESG.

Dựa trên những bằng chứng có được và kinh nghiệm trước sự phát triển dài hạn trong bối cảnh thị trường vốn và doanh nghiệp, Ủy ban Quản trị Công ty OECD đã đồng ý thực hiện việc đánh giá lại các Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD nhằm điều chỉnh các yếu tố chính sao cho phù hợp với bối cảnh hậu COVID.

Báo cáo đầy đủ (bằng tiếng Anh) có thể được tải xuống tại

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-future-of-corporate-governance-in-capital-markets-following-the-covid-19-crisis_efb2013c-en