OECD công bố Bộ Dữ liệu về Quản trị Công ty 2021

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, OECD phát hành Bộ Dữ liệu về Quản trị công ty năm 2021 (Bộ Dữ liệu). Được phát hành hai năm một lần, Bộ Dữ liệu được tích cực sử dụng nhằm tiến hành đánh giá liên tục các Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, được thực hiện bởi OECD với sự tham gia của tất cả các nước G20.

Việc tiếp cận thông tin một cách có hệ thống và có thể so sánh tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tuân thủ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD chưa bao giờ trở nên quan trọng đến thế. Ủy ban Quản trị Công ty của OECD đã bắt tay vào quá trình xem xét và cập nhật lại các Nguyên tắc này. Điều quan trọng là đánh giá này dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về các khuôn khổ thể chế và pháp lý hiện có, đồng thời rút ra những kinh nghiệm và thách thức nổi lên gần đây do đại dịch COVID-19 tạo ra, ví dụ như quản lý rủi ro và khủng hoảng (bao gồm các rủi ro về sức khỏe, chuỗi cung ứng và môi trường), cũng như các vấn đề liên quan đến chất lượng kiểm toán, tăng cường tập trung quyền sở hữu và cấu trúc nhóm công ty trở nên phức tạp. Trong bối cảnh thị trường thay đổi, cũng là nơi nảy sinh ra những thách thức không ngừng, Bộ Dữ liệu trở thành một công cụ cần thiết để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách cũng như cơ quan quản lý bám sát bối cảnh mới của quản trị công ty, đồng thời chia sẻ cách thức các chính sách và thông lệ có thể được điều chỉnh để duy trì hiệu quả trong hoàn cảnh này.

Bộ Dữ liệu 2021 được chia thành bốn lĩnh vực chính làm nổi bật các xu hướng mới nhất và các quy định về quản trị công ty dựa trên thông tin có thể so sánh tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ:

  • Thị trường toàn cầu và thực trạng sở hữu doanh nghiệp
  • Khuôn khổ thể chế và quản trị công ty
  • Quyền cổ đông và các chức năng sở hữu chính
  • HĐQT công ty

Ấn bản mới nhất này xác nhận các khuôn khổ quy định liên quan đến quản trị công ty đã và đang phát triển đáng kể. Ví dụ: kể từ khi Nguyên tắc được cập nhật gần đây nhất vào năm 2015, 90% các quốc gia và vùng lãnh thổ đã sửa đổi luật doanh nghiệp hoặc luật chứng khoán, hoặc cả hai. Các Chính phủ đã điều chỉnh đáng kể các khuôn khổ pháp lý của mình để đối phó với các tình huống do đại dịch COVID-19 đem lại, chẳng hạn như việc tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử từ xa… Những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với cả công ty và nhà đầu tư tổ chức trong việc công bố kết quả biểu quyết và để các công ty cải thiện việc công bố giao dịch các bên liên quan, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cổ đông và công ty.

Bộ Dữ liệu sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc cung cấp thông tin cho việc đánh giá liên tục các Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD, do OECD thực hiện với sự tham gia của tất cả các nước G20.

Để nghiên cứu chi tiết hơn về Bộ Dữ liệu OECD 2021, xin vui lòng truy cập đường link: https://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm