VIOD chuẩn bị hoàn tất giai đoạn đánh giá trong nước các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam của dự án ACGS 2021

Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) năm 2021 đang bước vào giai đoạn hoàn tất đánh giá trong nước các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sau gần ba tháng thực hiện từ đầu tháng 8 năm 2021. Giai đoạn đánh giá trong nước do các đơn vị, tổ chức chuyên môn và uy tín của mỗi quốc gia phụ trách đánh giá độc lập.

Kể từ năm 2019, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), với sự hỗ trợ của IFC trong vai trò nhà đồng tài trợ, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) bổ nhiệm làm đại diện cho Việt Nam tham gia với tư cách là đơn vị đánh giá trong nước.

Công tác đánh giá chi tiết được thực hiện bởi đội ngũ đánh giá là các chuyên gia độc lập, được trang bị kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc và thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty, cũng như các quy định liên quan đến công bố thông tin và hoạt động của các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) trong nước cũng như của các nước khu vực Asean tham gia dự án ACGS.

Đội ngũ đánh giá dựa trên thông tin công khai của doanh nghiệp trên các phương tiện công bố thông tin chính thống như website của doanh nghiệp, website của SGDCK, và các tài liệu, báo cáo định kỳ được công bố với ngôn ngữ tiếng Anh để đánh giá việc thực thi các khía cạnh quản trị công ty phân thành các tiêu chí cụ thể dưới dạng câu hỏi trong thẻ điểm QTCT Asean, các tiêu chí được xây dựng theo Bộ Nguyên tắc QTCT của G20/OECD.

Sau khi được UBCKNN thông qua, kết quả đánh giá trong nước sẽ đệ trình Ban thư ký dự án ACGS để tổng hợp danh sách các doanh nghiệp sẽ có mặt trong vòng đánh giá chéo giữa sáu nước tham gia đánh giá gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Bước đánh giá chéo này nhằm đảm bảo tất cả các đơn vị đánh giá đều thống nhất về cách hiểu các nguyên tắc quản trị tốt, và cách đánh giá của từng tiêu chí. Trong dự án ACGS 2019, từ tổng số các doanh nghiệp được đánh giá, 35 doanh nghiệp niêm yết có tổng điểm cao nhất của từng quốc gia trong vòng đánh giá sơ bộ sẽ được phân công ngẫu nhiên đến các đơn vị thực hiện của quốc gia khác để đánh giá chéo.

Sau bước đánh giá chéo, các đơn vị tham gia đánh giá của sáu quốc gia thảo luận với nhau để làm rõ những khác biệt trong kết quả đánh giá và thống nhất điểm đạt được cuối cùng của các doanh nghiệp niêm yết. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng để có thể xếp hạng các doanh nghiệp tham gia ACGS.

Các mốc thời gian chính sắp tới của dự án ACGS2021 dự kiến như sau:

  • Ngày 9/11/2021: Hoàn tất đánh giá trong nước
  • Ngày 8/3/2022: Hoàn tất đánh giá chéo
  • Tháng 6/2022: Lễ trao giải

 

Lưu ý: các mốc thời gian trên có thể thay đổi phụ thuộc vào sự thống nhất của các quốc gia tham gia đánh giá. Thông tin chi tiết hơn về ACGS2021 xin liên hệ với VIOD theo email info@viod.vn hoặc số điện thoại 0936 249 697.