Tầm nhìn của VIOD là trở thành tổ chức tiên phong, đi đầu trong cải thiện chuẩn mực quản trị công ty tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của thành viên HĐQT, với trọng tâm cải thiện hiệu quả của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT.

Sứ mệnh của VIOD:

  • Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn, và vị thế của các thành viên HĐQT tại Việt Nam
  • Chia sẻ thông lệ tốt nhất về quản trị công ty và những nguồn thông tin hỗ trợ khác
  • Tổ chức những diễn đàn để trao đổi và mở ra cơ hội kết nối cho thành viên HĐQT
  • Tạo ảnh hưởng đối với các chính sách quản trị công ty và vận động cải cách thị trường
  • Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trong khu vực tư nhân của Việt Nam và trên thị trường vốn