Lễ trao chứng nhận DCP và Giao lưu tại Hà Nội

Ngày 23 tháng 9 năm 2020
Press Club, Hà Nội

Lễ trao chứng nhận DCP và Giao lưu tại TP HCM

Ngày 15 tháng 7 năm 2020
Eastin Grand Hotel Saigon

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP 5)

Ngày 15-17 tháng 7 năm 2020
Eastin Grand Hotel Saigon

Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP4)

Ngày 4-6 tháng 12 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Cùng lắng nghe và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị công ty Nghiên cứu tình huống và thảo luận nhóm

Diễn đàn Thường niên 2019 (AF2019)

Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi

Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán 4 (ACMP4)

Ngày 19-20 tháng 9 năm 2019
Press Club, Hà Nội

Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (DCP3)

Ngày 28-30 tháng 8 năm 2019
Eastin Grand Hotel Saigon

Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất

Ngày 13 tháng 8 năm 2019
Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

* Ảnh sự kiện được cung cấp bởi Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh