Lễ ra mắt CTCP DNXH Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam

Ngày 5 tháng 4 năm 2018
Sheraton Saigon Hotel, Hồ Chí Minh