Showing 1-10 of 29 results

“Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất” đầu tiên của Việt Nam được ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế

16/08/2019
0

Ngày 13/8/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất …

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chính thức hợp tác để tăng cường sự phát triển bền vững của thị trường

26/06/2019
0

  Hà Nội, Việt Nam, ngày 24/06/2019 – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU), chính thức đánh dấu mối quan …