Chương trình Thành viên Doanh nghiệp (CMP) là chương trình đầu tiên và duy nhất dành cho các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tiên phong tham gia mạng lưới các công ty quản trị tốt, có chuẩn mực và hiệu quả để cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua việc kết nối mạng lưới các công ty, các thành viên tham dự, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và chương trình chuyên sâu được tổ chức bởi VIOD và các đối tác, để gia tăng giá trị nghề nghiệp của đội ngũ những người quản trị công ty. Thông qua các hoạt động của VIOD, thành viên hội đồng quản trị thành thục công tác quản trị công ty, nâng cao kiến thức, và những hoạt động thiết thực để phát triển bền vững. Các công ty, tổ chức, và các cá nhân tham gia thành viên VIOD để tôn vinh và tự hào những giá trị của người làm nghề quản trị công ty.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc & Dịch vụ Thành viên ([email protected] / 0936 249 697) để được hỗ trợ thêm về thông tin chi tiết.