VAT Invoice/Thông tin xuất hóa đơn GTGT
VAT invoice to be delivered to/Thông tin người nhận hóa đơn GTGTPAYMENT/Phương thức thanh toán

Participation fee: VND 26,400,000/participant (included 10% VAT and before discount)/ Phí tham dự: 26.400.000đ/học viên (đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)
Please transfer your total participation fee to the following account/ Vui lòng thanh toán qua hình thức chuyển khoản về tài khoản sau:

Company name/Tên công ty: CT CP DOANH NGHIEP XA HOI VIEN THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VIET NAM
Bank Account Nr./Số tài khoản: 0301000397041 (VND)
Bank Name/Tên ngân hàng: Vietcombank
Branch/Chi nhánh: Hoan Kiem Branch, Ha Noi
SWIFT CODE:: BFTV VNVX

TERMS & CONDITIONS

1. Due to limited seat, registration is only confirmed in written form via email upon successful payment. If you have not received a
written confirmation acknowledgement prior to the commencement of the program, it is the participant’s responsibility to contact us
to confirm.

2. All payment must be made by 26th August 2019.

3. Official invoice will be sent to you within 7 working days after the end of the training course.

4. No refund is applied upon no shows or cancellation after successful payment.

5. The conditions are subject to change without prior notice.

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ:

1. Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác
nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.

2. Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công trước ngày 26/8/2019

3. Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính
thức kết thúc

4. Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp học viên không tham dự

5. VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan.