Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Agenda DCP Award in HCMC

Start Time / Thời gian bắt đầu

6:00 chiều

Thứ Sáu, 21/06/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

8:00 chiều

Thứ Sáu, 21/06/2019

Venue / Địa điểm

Cat Ba Room, InterContinental Saigon, Conrner Hai Ba Trung Str. & Le Duan Blv., HCMC

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price