Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Ba, 03/12/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Ba, 03/12/2019

Venue / Địa điểm

Hà Nội

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price