Diễn đàn Thường niên 2019 – Lãnh đạo HĐQT hướng tới thành công tương lai

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:15 sáng

Thứ Ba, 03/12/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

4:30 chiều

Thứ Ba, 03/12/2019

Venue / Địa điểm

InterContinental Westlake Hanoi Hotel

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price