Hội thảo cập nhật đánh giá thẻ điểm QTCT ASEAN (ACGS) & VLCA 2019 (GAP9)

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Ba, 21/04/2020

Finish Time / Thời gian kết thúc

12:00 chiều

Thứ Ba, 21/04/2020

Venue / Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price