Hội thảo được thực hiện bằng Tiếng Anh và chỉ dành cho những đại biểu nhận được giấy mời.

 

Start Time / Thời gian bắt đầu

3:30 chiều

Thứ Ba, 29/06/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

5:00 chiều

Thứ Ba, 29/06/2021

Venue / Địa điểm

Trực tuyến qua ZOOM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price