Start Time / Thời gian bắt đầu

5:00 chiều

Thứ Năm, 02/12/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

6:30 chiều

Thứ Năm, 02/12/2021

Venue / Địa điểm

Trực tuyến qua ZOOM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price