Start Time / Thời gian bắt đầu

9:00 sáng

Thứ Năm, 19/08/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

10:30 sáng

Thứ Năm, 19/08/2021

Venue / Địa điểm

Hanoi

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price