Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

3:30 chiều

Thứ Ba, 13/08/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

6:00 chiều

Thứ Ba, 13/08/2019

Venue / Địa điểm

Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price