Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

5:30 chiều

Thứ Tư, 20/01/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

7:30 chiều

Thứ Tư, 20/01/2021

Venue / Địa điểm

Ballroom 1, Lầu 3, Sheraton Saigon Hotel, 80 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price