Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

5:00 chiều

Thứ Tư, 15/07/2020

Finish Time / Thời gian kết thúc

7:00 chiều

Thứ Tư, 15/07/2020

Venue / Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price