Start Time / Thời gian bắt đầu

5:00 chiều

Thứ Năm, 11/06/2020

Finish Time / Thời gian kết thúc

7:00 chiều

Thứ Năm, 11/06/2020

Venue / Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price