Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

5:00 chiều

Thứ Hai, 24/06/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

7:30 chiều

Thứ Hai, 24/06/2019

Venue / Địa điểm

Ho Tay - Truc Bach Room, JW Marriott Hotel Hanoi, 8 Do Duc Duc, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price