Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

2:00 chiều

Thứ Hai, 01/02/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

4:00 chiều

Thứ Ba, 02/02/2021

Venue / Địa điểm

Trực tuyến

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price