Please find English version below

Tổng quan

Thư ký công ty hiện đại không còn là  “người phục vụ,” như thường được mô tả trong bản tham chiếu công việc hay các văn bản pháp luật trước đây. Giờ đây, vị trí này được kỳ vọng là người cung cấp hướng dẫn chuyên môn về khía cạnh quản trị của các quyết định chiến lược cho các cổ đông, hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT và ban điều hành, cũng như các bên có quyền lợi liên quan khác.

Đây là sự kiện GAP đầu tiên do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, với hỗ trợ của IFC, HNX và HOSE để làm rõ hơn Vai trò của Thư ký Công ty (Corporate Secretary) trong định hướng tới sự thành công của các công ty trong tương lai.

Chương trình sẽ được trình bày bằng 2 thứ tiếng (Anh và Việt). Vui lòng xem chi tiết Chương trình tại đây

Mục tiêu

Chương trình Sự kiện nửa ngày dự kiến sẽ:

 • Chia sẻ với các công ty Việt Nam về thông lệ quốc tế và khu vực tốt nhất về Thư ký công ty;
 • Chia sẻ xu hướng, thông lệ, quan điểm, và thách thức của từ các công ty Việt Nam

Lợi ích chính khi tham dự

 • Hiểu về vai trò, chức năng chính và thông lệ tốt nhất của thư ký công ty;
 • Chia sẻ thách thức và cơ hội
 • Đặt câu hỏi cho Diễn giả Khách mời và các Diễn giả Tọa đàm
 • Cơ hội kết nối mạng lưới chuyên môn

Đối tượng tham dự

 • Thư ký Công ty/ Trưởng Văn phòng HĐQT của Công ty Đại chúng và Niêm yết
 • Thành viên HĐQT của các công ty Đại chúng và Niêm yết

Thời gian:  ngày 29/3/2019, 8:00 – 11:30 sáng

Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Phòng Ballroom, Tầng 1, Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ đăng ký:

 • Đăng ký miễn phí đến hết ngày 22/3/2019 (chỗ ngồi có hạn, 1 người tham dự/công ty)
 • Email: info@viod.vn
 • Hotline: +84 (0) 93 624 9697

——

Overview

The modern corporate secretary is no longer a “mere servant,” as often implied in earlier job descriptions and early legal text, but is now expected to provide professional guidance to shareholders, boards, individual directors, management, and other stakeholders on the governance aspects of strategic decisions.

This is the first GAP event organized by the Vietnam Institute of Directors, with support from IFC, HNX and HOSE to better understand the Corporate Secretary’s Roles in shaping the future’s success for companies..

This event will be delivered in both English and Vietnam. Please find detailed Agenda here

Objectives

This half-day program is expected to:

 • Share with Vietnamese companies on international and regional best practices of corporate secretaries;
 • Share about local trends, practices, views and challenges from Vietnamese companies

Key Benefits of Attending

 • Understanding of key roles, functions and best practices of a corporate secretary;
 • Sharing of challenges and opportunities
 • Asking questions to the Guest Speaker and Panel Speakers
 • Networking

Targeted Audience

 • Corporate Secretary/ Head of Board Office of Public and Listed companies
 • Priority reserved for VIOD’s CMP Platinum and Gold members

Date & Time:  29th March 2019, 8:00AM – 11:30 AM

Venue:  Hanoi Stock Exchange – Ball Room, 1st Floor, No. 2 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Register Information

 • FREE Registration by 22/3/2019 (limited number of seats, 1 person/company)
 • Email: info@viod.vn
 • Hotline: +84 (0) 93 624 9697

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:00 sáng

Thứ Sáu, 29/03/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

11:30 sáng

Thứ Sáu, 29/03/2019

Venue / Địa điểm

Hanoi Stock Exchange – Ball Room, 1st Floor, No. 2 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Free