Start Time / Thời gian bắt đầu

3:00 chiều

Thứ Năm, 05/04/2018

Finish Time / Thời gian kết thúc

6:00 chiều

Thứ Năm, 05/04/2018

Venue / Địa điểm

Ballroom, 3F, Sheraton Saigon Hotel, 80 Dong Du, District 1, Hochiminh City

View map here

Total Seats / Số chỗ

500

Program Fee / Lệ phí

Call for price