Showing 1-4 of 4 results

Board Resilience in COVID-19

13/05/2020
0

The event is in Vietnamese only! Đây là chủ đề đầu tiên trong chuỗi các hội thảo trực tuyến xoay quanh nội dung “Hội đồng Quản trị Kiên tâm” được phối hợp tổ chức giữa VIOD và Deloitte Việt Nam. …