Insights – Deloitte | 22.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Article – McKinsey & Company | 16.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Guidance – IFC | 4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Perspectives – Deloitte | 4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Insights – Deloitte | 16.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Article – Harvard Business School | 26.3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh