DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN 2020: ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

Với chủ đề Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới, Diễn đàn Thường niên 2020 của VIOD là nơi các thành viên HĐQT, các chuyên gia trao đổi về các thay đổi cần thiết của Quản trị công ty cũng như vai trò của HĐQT dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc độ kinh tế vĩ mô, góc độ của các nhà đầu tư, góc độ của HĐQT cũng như của ban điều hành. Cũng tại Diễn đàn lần này, VIOD sẽ công bố kết quả của khảo sát về thù lao của thành viên HĐQT năm 2020 và kết quả của cuộc đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 (ACGS2019) cho Việt Nam.

Annual Forum

THÀNH VIÊN CMP BẠCH KIM

THÀNH VIÊN CMP VÀNG

TỔ CHỨC SÁNG LẬP

ĐỐI TÁC SÁNG LẬP