DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021: HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI – VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ESG VÀ TÍNH BỀN VỮNG

Với Chủ đề “Hướng tới tương lai – Vai trò của Hội đồng quản trị trong ESG và tính bền vững”, Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty 2021 của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) sẽ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các bài học quý báu, thiết thực trong việc cân bằng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong tính bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều thách thức của đại dịch. Diễn đàn nhằm củng cố cho doanh nghiệp tâm thế lạc quan, chủ động hướng tới tương lai với hiểu biết và hành động vì hành tinh xanh cho sự sống – phát triển của con người cũng như hiệu quả – sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

THÀNH VIÊN CMP BẠCH KIM

THÀNH VIÊN CMP VÀNG

TỔ CHỨC SÁNG LẬP

ĐỐI TÁC SÁNG LẬP