CHƯƠNG TRÌNH TV DOANH NGHIỆP (CMP)

Chương trình Thành viên Doanh nghiệp (CMP) là chương trình đầu tiên và duy nhất dành cho các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tiên phong tham gia mạng lưới các công ty quản trị tốt, có chuẩn mực và hiệu quả để cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua việc kết nối mạng lưới các công ty, các thành viên tham dự, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và chương trình chuyên sâu được tổ chức bởi VIOD và các đối tác, để gia tăng giá trị nghề nghiệp của đội ngũ những người quản trị công ty. Thông qua các hoạt động của VIOD, thành viên hội đồng quản trị thành thục công tác quản trị công ty, nâng cao kiến thức, và những hoạt động thiết thực để phát triển bền vững. Các công ty, tổ chức, và các cá nhân tham gia thành viên VIOD để tôn vinh và tự hào những giá trị của người làm nghề quản trị công ty.

THÀNH VIÊN BẠCH KIM

THÀNH VIÊN VÀNG

2 năm
Platinum CMP*
2 năm
Gold CMP*
2 năm
Silver CMP*
TỐI ĐA 10 THÀNH VIÊN
TỐI ĐA 20 THÀNH VIÊN
TỐI ĐA 40 THÀNH VIÊN
Giá Trị 300.000.000 Đ/NĂM** 200.000.000 Đ/NĂM** 100.000.000 Đ/NĂM**
Số lượng thành viên tham gia

Được đăng ký thành viên (HĐQT) của Công ty với VIOD: tối đa 05 thành viên cá nhân

Được đăng ký thành viên (HĐQT) của Công ty với VIOD: tối đa 03 thành viên cá nhân

Được đăng ký thành viên (HĐQT) của Công ty với VIOD: tối đa 01 thành viên cá nhân

Đào tạo miễn phí và giảm giá cho thành viên

Mỗi thành viên cá nhân được đào tạo miễn phí 16 giờ/năm Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP)

Mỗi thành viên cá nhân được đào tạo miễn phí 08 giờ/năm Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP)

Mỗi thành viên cá nhân được đào tạo miễn phí 04 giờ/năm Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP)

Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty

Tặng 03 vé tham dự miễn phí

Tặng 02 vé tham dự miễn phí

Tặng 01 vé tham dự miễn phí

Xây dựng thương hiệu (trong thời gian làm thành viên)***

Logo được hiển thị trên trang web VIOD
Logo được hiển thị tại Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty
Logo được hiển thị tại tất cả Chương trình Quản trị Nhận thức (GAP)
Doanh nghiệp được sử dụng logo VIOD cho hoạt động xây dựng thương hiệu

Logo được hiển thị trên trang web VIOD
Logo được hiển thị tại Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty
Logo được hiển thị tại tất cả Chương trình Quản trị Nhận thức (GAP)

Logo được hiển thị trên trang web VIOD
Logo được hiển thị tại Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty
Logo được hiển thị tại tất cả Chương trình Quản trị Nhận thức (GAP)

Giảm giá cho các chương trình / sự kiện có phí

30% cho các thành viên cá nhân / doanh nghiệp đã đăng ký

20% cho các thành viên cá nhân / doanh nghiệp đã đăng ký

10% cho các thành viên cá nhân / doanh nghiệp đã đăng ký

Giao lưu, hợp tác, tăng cường mối quan hệ (GAP)

Ưu tiên cho các thành viên cá nhân đã đăng ký với VIOD

Ưu tiên cho các thành viên cá nhân đã đăng ký với VIOD

Ưu tiên cho các thành viên cá nhân đã đăng ký với VIOD

Thông tin định kỳ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm xuất bản

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

* Số lượng thành viên doanh nghiệp Platinum, Gold và Titanium được giới hạn tương ứng lần lượt là 10, 20 và 40. Các thành viên Platinum, Gold và Titanium sẽ đăng ký trên cơ sở doanh nghiệp đăng ký trước sẽ được ưu tiên. Tất cả các thành viên tham gia CMP đều phải được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị VIOD.

** Giá chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

*** Áp dụng theo các điều khoản và điều kiện quy định.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIOD | VIOD MEMBERSHIP REGISTRATION FORM

(English version below)

Kính gửi Ông/Bà,

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm tới Chương trình Thành viên Doanh nghiệp - CMP. Ông/ Bà vui lòng tải mẫu đơn đăng kí theo đường link đính kèm về. Điền đầy đủ các thông tin và gửi lại bằng file PDF tại mục 10 . Xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức chương trình qua email [email protected] hoặc số điện thoại: 093 6249697 để được hỗ trợ thêm.
 
Đơn đăng kí:  https://drive.google.com/file/d/1WF_1UGJwpJr8IQMn-AVffp8fd0nVaSJl/view?usp=share_link

---------------------------

Dear Sir/Madam,

The Vietnam Institute of Directors (VIOD) would like to thank you for your interest in the Corporate Membership Program - CMP. Please download the application form from the attached link. Fill in all the information and submit it as a PDF file in section 10. Please contact the VIOD via email [email protected] or phone: 093 6249697 for further assistance.

Application form: https://drive.google.com/file/d/1sNsquA_Y-65pE9uTANRC7lYyNJ8PFCEl/view?usp=share_link


Thông tin về Tổ chức/ Company Details

Thông tin về liên hệ/ Contact Person