The Board Leadership role has been increasingly crucial when facing the significant changes in technology, climate and environment, geopolitics and socio-economy. Over the past 12 months Vietnam are suffering from series of economic and humanitarian crisises resulting from the COVID-19 pandemic and natural disaster. The trade war between the US and China as well as the US president election also add on to the economic vulnerability. These changes are posing fundamental challenges, systemic risks and opportunities to public governance, driving a stress-test of corporate governance principles and practices.

With the theme “Reshaping Corporate Governance in the New Normal”, the VIOD 2020 Annual Forum is a platform for board members, business leaders and experts to discuss about essential changes in Corporate Governance as well as the Board roles from different viewpoints, including macro-economy, investors, regulators, Board members and executives leaders. Later in the event, VIOD will announce the 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS2019) Results for Vietnam companies.

Vai trò lãnh đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) càng trở nên quan trọng khi các công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, địa chính trị, kinh tế-xã hội. Trong 12 tháng qua, Việt Nam phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo do đại dịch Covid-19 và thiên tai. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng làm cho nền kinh tế trở nên khó định đoán. Những yếu tố này tạo ra các thách thức, rủi ro lớn cũng như các cơ hội về quản trị, là một phép thử cho các thông lệ và thực hành quản trị công ty.

Với chủ đề Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới, Diễn đàn Thường niên 2020 của VIOD là nơi các thành viên HĐQT, các chuyên gia trao đổi về các thay đổi cần thiết của Quản trị công ty cũng như vai trò của HĐQT dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc độ kinh tế vĩ mô, góc độ của các nhà đầu tư, góc độ của HĐQT cũng như của ban điều hành. Cũng tại Diễn đàn lần này, VIOD sẽ công bố kết quả của cuộc đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 (ACGS2019) cho Việt Nam.

PARTICIPATION FEE

VND 1,500,000/participant
(excluded 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 1.500.000đ/đại biểu
(chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD

PARTICIPANT FEE

VND 1,500,000/participant
(excluded 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 1.500.000đ/đại biểu
(chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Networking and sharing of experience with peer directors, executive leaders, investors, local and international experts; and
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Kết nối và chia sẻ với các thành viên HĐQT, ban điều hành, nhà đầu tư và các chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước; và
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD

RECORDING VIDEO | BẢN GHI HÌNH

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

FOUNDER | TỔ CHỨC SÁNG LẬP
OTHER PARTNERS | ĐỐI TÁC KHÁC

CONTACT | LIÊN HỆ

CONTACT | LIÊN HỆ

Address | Địa chỉ

Vietnam Institute of Directors
CTCP DNXH Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD)
8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

E-mail
[email protected]

Hotline:
+84 936 249 697

Copyright © 2020 by Vietnam Institute of Directors. All rights reserved.
© 2020 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam.