Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam theo Thông lệ Tốt nhất, 13/8/219, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

 

Báo cáo: Corporate Governance Frameworks in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam by OECD (chỉ có Tiếng Anh)

 

Hội đồng quản trị và Thông tin tài chính đầu tư, 11/07/2019, Sofitel Saigon

 

Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại, 11/06/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Vietnamese only)

 

Thư ký công ty - Bí quyết thành công của doanh nghiệp, 29/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  1. Chương trình
  2. Bài trình bày: The Roles of a Corporate Secretary following Best Practices, Dr. Tan Wee Liang, FCS, FCIS
  3. Bài trình bày: Corporate Secretary: A Profession to Shape the Company’s Future Success, Dam Van Tuan
  4. Bài trình bày: IFC’s Toolkit “The Corporate Secretary: The Governance Professional”, Nguyen Nguyet Anh

 

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng Quản trị, 16/8/2018, Sofitel Metropole Hotel Hanoi

  1. Chương trình
  2. Bài trình bày: Cyber Resilience – The role of Board Members, Sharath Martin
  3. Bài trình bày: Cyber Security Law – Important notices for Business Enterprises, Nguyen Quang Dong
  4. ACCA Cyber Security – Fighting Crime’s enfant terrible
  5. ACCA Constant –  Forward Motion
  6. ACCA Race for Relevance – Technology opportunities for the finance function